Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

Inspire-G01

Các thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu, lượng khí thải CO2 và mức tiêu thụ năng lượng được xác định theo Quy định về quy trình đo lường VO (EU) 715/2007, áp dụng phiên bản tại thời điểm phê duyệt kiểu loại. Các số liệu này đề cập đến một xe có cấu hình cơ sở ở Đức, trong đó đã xét đến các trang bị tùy chọn và kích thước khác nhau của bánh xe và lốp xe trên model đã chọn.

Để biết thêm thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu chính thức và mức phát thải CO2 cụ thể của các xe con mới, có thể xem “Nguyên tắc về mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO2 của xe con mới”, được cung cấp miễn phí tại tất cả các điểm bán hàng, DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Germany and on https://www.dat.de/co2
1, 73760 Ostfildern, Đức và tại trang web https://www.dat.de/co2

Các giá trị đo được căn cứ trên quy định WLTP mới và được quy đổi lại thành các giá trị tương đương NEDC để phục vụ mục đích so sánh giữa các xe. Đối với các loại thuế liên quan đến xe hoặc các loại thuế khác (ít nhất là giữa các nước với nhau) về lượng khí thải CO2, giá trị CO2 có thể khác với các giá trị được nêu ở đây.